Bao container đựng gạo

Bao container đựng gạo là bao thổi mùng được dùng để đựng gạo trong container. Trước khi cho gạo vào, đưa bao vào trong container treo các góc vào bằng dây buộc.